17. SEKTORY STARTOWE
17.1. Podczas startu każdej edycji Kaczmarek Electric MTB obowiązuje rozstawienie zawodników w sektorach startowych.
17.2. Wydzielone zostanie 7 sektorów startowych. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sektorów startowych.
17.3. Sektor 0 – jest przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii GRAVEL na etapach gdzie będzie przeprowadzona dodatkowa klasyfikacja GRAVEL.
17.4. Sektor 1 – jest przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie GIGA.
17.5. Sektory od 2 do 5 są przeznaczone dla zawodników z dystansu MEGA i MINI.
17.6. Sektor 6 „Młodzik”– przeznaczony jest dla zawodników startujących na dystansie Młodzik.
17.7. Sektor 7 ostatni – przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie FUN.
17.8. O rozstawieniu zawodników w sektorach 2 do 4 decyduje klasyfikacja prowadzona przez Organizatora. Sektor 5 jest ogólnodostępny (wstęp bez ograniczeń).
17.9. Klasyfikacja sektorowa będzie sporządzana po każdej edycji wg wzoru:

Czas przejazdu zwycięzcy dystansu* [w sekundach]
————————————————————————- x wsp. dystansu
Czas przejazdu danego zawodnika [w sekundach]
współczynnik dystansu :
• dla dystansu MEGA wsp. dystansu = 1.1
• dla dystansu MINI wsp. dystansu = 1
* do sporządzenia klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (Mini, Mega) z wykluczeniem wyników osiągniętych przez zawodników startujących na dystansie Giga.

17.9.1. Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się
w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora:

Sektor 0 – przeznaczony jest wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii GRAVEL niezależnie od miejsca zajmowanego przez nich w klasyfikacji sektorowej (dotyczy wybranych etapów)
Sektor 1 – przeznaczony jest wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie GIGA.
Sektor 2 – od 1,000 do 0,901 pkt.
Sektor 3 – od 0,900 do 0,811 pkt.
Sektor 4 – od 0,810 do 0,721 pkt.
Sektor 5 – od 0,720 i mniej oraz zawodnicy nie posiadający punktów sektorowych
Sektor 6 – jest przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie MŁODZIK
Sektor 7 ostatni – przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie FUN

17.10. Podczas pierwszego startu w edycji Kaczmarek Electric MTB 2023 o rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decyduje sektor uzyskany przez nich po ostatniej edycji Kaczmarek Electric MTB w 2022 roku. UWAGA! Sektor startowy na podstawie zeszłorocznej edycji zawodów zostanie automatycznie przydzielony wyłącznie zawodnikom, którzy dokonają rejestracji on-line nie później niż na 5 dni przed pierwszym wyścigiem. Zawodnicy którzy zarejestrują się później zostaną przypisani do sektora 5 dla dystansu MEGA/MINI.
17.11. Od drugiej edycji uwzględniane będą wyłącznie wyniki osiągnięte przez zawodnika w poprzednich edycjach roku 2023. Przy czym pod uwagę będą brane 2 ostatnie edycje w których zawodnik uczestniczył.
17.12. Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej Grand Prix Kaczmarek Electric MTB na 3 dni przed startem oraz będzie dostępna w dniu zawodów do wglądu w Biurze Zawodów.
17.13. Zawodnicy przydzieleni do sektora „0” oraz przydzieleni do sektora „1” lub „2” mają obowiązek startu z wyznaczonego sektora. W przypadku samowolnej zmiany sektora zostanie im naliczona kara dodatkowych 30 min. Zawodnik, który ma przydzielony sektor „2” może wystartować z innego sektora pod warunkiem akceptacji tej zmiany przed startem przez Sędziego Głównego zawodów.
17.14. Zawodnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB, mogą za zgodą organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora. Przy czym w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wyniki osiągnięte w cyklu Kaczmarek Electric MTB. Zgłoszenie z dokumentacją wyników proszę wysłać na adres mtb@ke.pl, wpisując w temacie „Sektor startowy”.
UWAGA! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego znalezienie i identyfikacje (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
17.15. Zawodnik, który w trakcie sezonu zmienia dystans ma obowiązek startu z sektora ogólnodostępnego (Sektor 5 dla dystansu Mega i Mini ) lub należy zastosować się do pkt. 17.3 i 17.4.
17.16. Start poszczególnych sektorów odbędzie się kolejno, począwszy od sektora nr 0 w odstępach ok. 2 min. Zawodnicy mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora). Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.
17.17. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem do jego czasu przejazdu 30 min. Nie dotyczy to zawodników z sektorów „0”.
17.18. Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor), może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.
17.19. Organizator przed każdym etapem zastrzega sobie prawo do wytypowania najlepszych zawodników open z ostatniego etapu z dystansów Mini (10 osób), Mega (15 osób) i Giga (10 osób) uprawnionych do wejścia od przodu sektora na 10 minut przed startem. Zawodnicy będą wpuszczani do sektora według listy organizatora.
17.20. Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału w poprzednich edycjach.