1) Podczas startu każdej edycji Kaczmarek Electric MTB obowiązuje rozstawienie zawodników w sektorach startowych.

2) Wydzielone zostanie siedem sektorów startowych. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sektorów startowych.

3) Sektor 0 – jest wydzieloną częścią sektora 1 przeznaczoną wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii ELITA.

4) O rozstawieniu zawodników w sektorach 1 – 5 decyduje klasyfikacja prowadzona przez Organizatora. Sektor 6 jest ogólnodostępny (wstęp bez ograniczeń).

5) Sektor 7 – przeznaczony jest dla zawodników startujących w kategorii Młodzik (MDz, MCh).

6) Klasyfikacja sektorowa będzie sporządzana po każdej edycji wg wzoru:

Czas przejazdu zwycięzcy dystansu* [w sekundach]
——————————————————————————— x  współczynnik dystansu**
Czas przejazdu danego zawodnika [w sekundach]

* –  do sporządzenia klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (Mini lub Mega) z wykluczeniem wyników osiągniętych przez zawodników startujących w kategorii Elita.

** –  Współczynnik dystansu wynosi:
0,93 – dla dystansu Mini
0,97 – dla dystansu Mega
1,0 – dla dystansu Giga

7) Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora:

  • Sektor 0 – przeznaczony jest wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii ELITA niezależnie od miejsca zajmowanego przez nich w klasyfikacji sektorowej.
  • Sektor 1 – od 1,000 do 0,850 pkt.
  • Sektor 2 – od 0,849 do 0,790 pkt.
  • Sektor 3 – od 0,789 do 0,740 pkt.
  • Sektor 4 – od 0,739 do 0,690 pkt.
  • Sektor 5 – od 0,689 do 0,630 pkt.
  • Sektor 6 – od 0,629 pkt. i mniej oraz zawodnicy nie posiadający punktów sektorowych.

8) Podczas pierwszej edycji Kaczmarek Electric MTB 2016 w Rydzynie o rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decyduje najlepszy wynik osiągnięty przez nich w roku 2016.
UWAGA! Sektor startowy na podstawie zeszłorocznej edycji zawodów zostanie automatycznie przydzielony wyłącznie zawodnikom, którzy dokonają rejestracji on-line nie później niż na 5 dni przed wyścigiem w Rydzynie. Formularz zapisów dostępny jest na stronie internetowej Grand Prix www.mtb.pl w zakładce „Zapisy on-line”. Zawodnicy którzy zarejestrują się później zostaną przypisani do sektora 6.

9) Od drugiej edycji uwzględniane będą wyłącznie wyniki osiągnięte przez zawodnika w poprzednich edycjach roku 2016. Przy czym pod uwagę będą brane 2 ostatnie edycje w których zawodnik uczestniczył.

10) Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej Grand Prix Kaczmarek Electric MTB na 3 dni przed startem oraz będzie dostępna w dniu zawodów do wglądu w Biurze Zawodów.

11) Zawodnicy przydzieleni do sektora „0” (startujący w kategorii Elita) oraz przydzieleni do sektora „1” mają obowiązek startu z wyznaczonego sektora. W przypadku samowolnej zmiany sektora zostanie im naliczona kara dodatkowych 30 min. Zawodnik, który ma przydzielony sektor 1 może wystartować z innego sektora pod warunkiem akceptacji tej zmiany przed startem przez Sędziego Głównego zawodów.

12) Zawodnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB, mogą za zgodą organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora. Przy czym w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wyniki osiągnięte w cyklu Kaczmarek Electric MTB. Zgłoszenie z dokumentacją wyników proszę wysłać na adresmtb@ke.pl, wpisując w temacie „Sektor startowy”.
UWAGA! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego znalezienie i identyfikacje (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

13) Start poszczególnych sektorów odbędzie się kolejno, począwszy od sektorów nr 0 i 1, w odstępach ok. 2 min. Zawodnicy mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora). Sektory „0” oraz „1” startują jednocześnie i mają liczony wspólny czas startu. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.

14) W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem do jego czasu przejazdu 30 min. Nie dotyczy to zawodników z sektorów „0” oraz „1” (patrz pkt. 11).

15) Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor), może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.

16) Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału w poprzednich edycjach.